Zobraziť súbory
Skryť súbory
Organizačná štruktúra

Aktuálna organizačná štruktúra združenia

Zobraziť súbory
Skryť súbory
Prihláška

Členská prihláška združenia

Zobraziť súbory
Skryť súbory
Stanovy
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Zápisnice 2012
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Zápisnice 2011
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Zápisnice 2010

Všetky zápisnice zo stretnutí rady združenia z roku 2010.

Zobraziť súbory
Skryť súbory
Zápisnice 2009

Všetky zápisnice zo stretnutí rady združenia z roku 2009.

Zobraziť súbory
Skryť súbory
Výročná správa 2011
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Výročná správa 2010
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Výročná správa 2009

Výročná správa združenia z roku 2009

Zobraziť súbory
Skryť súbory
Valné zhromaždenie 2011
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Valné zhromaždenie 2010
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Valné zhromaždenie 2009

Zápisnica z valného zhromaždenia v 2009.

Zobraziť súbory
Skryť súbory
Valné zhromaždenie 2008
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Záver sezóny 2010

Fotografie zo záveru sezóny 2010.

Zobraziť súbory
Skryť súbory
proscena 2013

 ROČENKA

Rok 2013 sme začali vydaním Ročenky scénografie 2011/2012. Tento projekt oboznamuje profesionálnu aj laickú verejnosť o produkcii umeleckej profesii scénograf a kostýmový výtvarník. Zahŕňa všetky scénografické výkony v slovenských a zahraničných divadlách, TV a filme. Zároveň prezentuje činnosť PRO SCENY. Ohlasy boli pozitívne, presvedčili sme sa o tom aj na konferencii OISTAT v Cardiffe.

YEARBOOK

We have started a year 2013 by publishing a Scenographic Yearbook 2011/2012. This project informs professional as well as non-professional community about production of artistic profession of scenographic and costume designers. It includes all scenographic achievements in Slovak and foreign theatres, TV and film. At the same time, it presents activities of PRO SCENA. Responses were positive; we have also evidenced it at the OISTAT conference in Cardiff.

Zobraziť súbory
Skryť súbory
Certifikat OISTAT pre Proscenu
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Akceptačný list OISTAT
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Výročná správa Proscena 2013
Zobraziť súbory
Skryť súbory
Ročenka scénografie 2012 - 2013

 Ročenka scénografie 2012 - 2013

Zobraziť súbory
Skryť súbory
Program valného zasadnutia 11.2.2017

Program valného zasadnutia 11.2.2017

 

 

PROGRAM ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PRO SCENA

DŇA 11.2.2017

 

15,30 - Registrácia účastníkov /prezenčná listina / - občerstvenie

16,00 - Otvorenie zasadnutia – Naďa Šimunová

Program :

1., Príhovor predsedu združenia – Peter Čanecký

2., Prečítanie a schválenie programu schôdze – P. Čanecký

3., Prečítanie výročnej správy o hospodárení združenia – N. Šimunová

4., voľby predsedu, voľby rady združenia PRO SCENA

5., OISTAT - Naďa Šimunová

6., Administratíva združenia – J. Valek

7., FPU - N. Šimunová

8., SVU, IAA – N.Šimunová

9., Diskusia - Peter Čanecký

Vypracované dňa 20.1.2017, Bratislava

 

Predseda združenia PRO SCENA
Prof. Peter Čanecký

 

Zobraziť súbory
Skryť súbory
ZáPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAžDENIA OZ PROSCENA 11.2.2017

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PRO SCENA
 

Zápisnica č.: 1/ 2017 z 11.2.2017
Prítomní:
Rada združenia:
5 členov: P.Čanecký, Ľ.Jarjabková, N.Šimunová, M.Daubrava, J.Valek
Účastníci: 15 členov združenia
Spolu prítomných - Zhromaždenie: 30

 

Súčasťou tejto zápisnice je návrh programu VZ OZ PRO SCENA. Podľa jeho bodov je písaná táto zápisnica.

Zasadnutie otvorila Naďa Šimunová.

1., príhovor
Predseda prof. P. Čanecký privítal prítomných, poďakoval prítomnému GR SND Mariánovi Chudovskému a p. J. Valekovi riaditeľovi UDD SND, za poskytnutý priestor v zasadačke UDD za účelom konania Valného zhromaždenia združenia PRO SCENA.
Pán GR SND nás privítal v mene SND ako pokračovateľov prof. L. Vychodila a prof. Ľ. Purkyňovej.

2., schválenie programu
P.Čanecký prečítal program a viedol zasadnutie podľa jeho bodov.

3., výročná správa
Po prečítaní výročnej správy predseda P. Čanecký poďakoval rade za prácu v združení.

4., voľby predsedu, voľby rady združenia PRO SCENA
Uznášaniaschopní sme ak je prítomná 1/4 členskej základne.
Prihlásených členov v združení do 11.12.2016 je: 48
1/4 členov je: 12
Prítomných: 30
Z toho členov: 15
Nečlenov: 15
Sme uznášaniaschopní
K právoplatnosti je potrebná 2/3 väčšina prítomných členských hlasov.

Jediným navrhnutým kandidátom na funkciu predsedu združenia PRO SCENA bol prof. Peter Čanecký.
Hlasovanie: Prítomní: 30; Za: 14 členov; Proti: 0; Zdržalo sa: 1 člen a 15 nečlenov
Počtom 14 členských hlasov bol do funkcie predsedu opäť zvolený prof. Peter Čanecký.

Ďalej boli zvolení ostatní funkcionári združenia nasledovne:
Podpredseda združenia: Mgr. art. Jaroslav Valek
Hlasovanie: Prítomní: 30; Za: 14 členov; Proti: 0; Zdržalo sa: 1 člen a 15 nečlenov
Počtom 14 členských hlasov bol do funkcie podpredsedu zvolený Mgr. art. Jaroslav Valek.

Manažér združenia a asistent predsedu: Mgr.art. Nadežda Šimunová
Hlasovanie: Prítomní: 30; Za: 14 členov; Proti: 0; Zdržalo sa: 1 člen a 15 nečlenov
Počtom 14 členských hlasov bola do funkcie manažér združenia a asistent predsedu zvolená Mgr.art. Nadežda Šimunová

Zástupca kostýmovej tvorby: Mgr.art. Ľubica Jarjabková
Hlasovanie: Prítomní: 30; Za: 14 členov; Proti: 0; Zdržalo sa: 1 člen a 15 nečlenov
Počtom 14 členských hlasov bola do funkcie zástupcu kostýmovej tvorby zvolená Mgr.art. Ľubica Jarjabková

Architektonická sekcia: Ing.arch. Ľubica Balogová
Hlasovanie: Prítomní: 30; Za: 14 členov; Proti: 0; Zdržalo sa: 1 člen a 15 nečlenov
Počtom 14 členských hlasov bola do funkcie zástupcu architektonickej sekcie zvolená Ing.arch. Ľubica Balogová

Edukačno – teoretická sekcia: Mgr.art. Miroslav Daubrava
Hlasovanie: Prítomní: 30; Za: 14 členov; Proti: 0; Zdržalo sa: 1 člen a 15 nečlenov
Počtom 14 členských hlasov bol do funkcie edukačno – teoretickej sekcie zvolený Mgr.art. Miroslav Daubrava.

Publikačná a archivačná sekcia: Mgr.art. Nadežda Šimunová
Hlasovanie: Prítomní: 30; Za: 14 členov; Proti: 0; Zdržalo sa: 1 člen a 15 nečlenov
Počtom 14 členských hlasov bola do funkcie publikačnej a archivačnej sekcie zvolená Mgr.art. Nadežda Šimunová

Zástupca scénickej tvorby: Mgr. art. Jaroslav Valek
Hlasovanie: Prítomní: 30; Za: 14 členov; Proti: 0; Zdržalo sa: 1 člen a 15 nečlenov
Počtom 14 členských hlasov bol do funkcie zástupcu scénickej tvorby Mgr. art. Jaroslav Valek.

5., OISTAT
Vo funkcii prezidenta Centra OISTAT na Slovensku zostáva naďalej prof. Peter Čanecký. Ďalší navrhnutí kandidáti do jednotlivých sekcií OISTAT, zapísaní do tabuľky a akceptovaní medzinárodnou organizáciou OISTAT:
Members in Organization, (členovia vo vedení):
Peter Čanecký – President (predseda)
Zuzana Hudeková – General Manager, Contact Person (hlavný manažér a kontaktná osoba)
Nadežda Šimunová – Office Manager, Contact person (manažér kancelárie a kontaktná osoba)
Members in Commission (členovia v sekciách):
Ľubica Balogová – Architecture (architektúra)
Peter Čanecký – Education (vzdelávanie)
Dagmar Podmaková – Research (výskum)
Jaroslav Valek – Technology (technológia)
Zuzana Hudeková – Performance Design (scénografia)
Working Group (profesijné skupiny):
Naďa Šimunová – Costume Design Group (skupina kostýmových výtvarníkov)
Ján Ptačin – Lighting Design Group (skupina svetelného dizajnu)
Predseda združenia dal hlasovať plénu o členoch v komisiách a zastupiteľstve v OISTAT:
Hlasovanie: Prítomní: 30; Za: 25; Proti: 0; Zdržal sa: 5
Počtom 25 hlasov boli potvrdení členovia v komisiách a zastupiteľstve v OISTAT

6., Administratíva združenia
Potrebné je doplňovanie databázy, kooperácia s katedrou scénografie a Divadelným ústavom.
Navrhuje sa, aby funkcia manažéra združenia bola odmeňovaná.

7., FPU
Prítomní boli oboznámení o evidencii profesionálnych umelcov, ktorú vedie Fond na podporu umenia. Stačí si len podať žiadosť a doložiť potrebné dokumenty. Inštrukcie sú na stránke FPU. Táto registrácia je jediný náš dokument toho, že sme profesionálni umelci. Je pre nás dôležité sa o evidovanie v tejto inštitúcii uchádzať.

8., SVU
PRO SCENA je člen Slovenskej výtvarnej únie, platí každoročne členský poplatok, tým každý náš člen má nárok na preukaz IAA (International Identity for Professional Artists) – je to medzinárodný „pas“ , ktorý umožňuje jeho držiteľovi využívať bezplatný vstup do galérií a múzeí doma aj v zahraničí. Napríklad v Louvre, Rodin Museum, Musée de L‘Orangerie, Musée d’Orsay, Muséum national d’histore naturelle, Versailles a iné galérie v Európe, alebo držiteľovi poskytuje až 30% zľavy na vstupných poplatkoch. Detailne je to rozpísané na web stránke SVU. Členovia budú vyzývaní k vyplneniu prihlášky na preukaz.

9., Diskusia
Diskutovalo sa o všetkých predostretých témach.

Zapísala:
Manažér združenia a asistent predsedu
Mgr.art. Nadežda Šimunová

Schválili:
Predseda združenia PRO SCENA
prof. Peter Čanecký

podpredseda združenia PRO SCENA
Mgr.art. Jaroslav Valek

Dňa 11.2.2017, Bratislava

Príloha: Program zasadnutia valného zhromaždenia občianskeho združenia PRO SCENA.