PRO SCENA je dobrovoľné, otvorené a nezávislé občianske združenie, založené ako profesionálno-stavovské združenie fyzických a právnických osôb činných v umeleckých, umelecko-remeselných, technických a teoretických profesiách pôsobiacich v oblasti divadla, filmu a televízie.

POSLANIE ZDRUŽENIA

Naším poslaním je organizovanie odbornej a stavovskej platformy pre profesie pôsobiace v oblasti scénografie, kostýmového výtvarníctva, architektúry, ich teórií ako aj všetkých divadelných, televíznych, a filmových techník vizuálneho, remeselného a technického charakteru, podpora odborného rastu a prezentácia členov združenia, koordinácia spolupráce členskej základne a štátnej správy a poradenstvo v odborných otázkach.

  • Podpora odborného rastu a prezentácia členov Združenia.
  • Koordinácia spolupráce členskej základne a štátnej správy
  • Poradenstvo v odborných otázkach
  • Členstvo v Medzinárodnej organizácii scénografov, divadelných technikov a architektov pri OISTAT.
  • Pôsobenie ako slovenské stredisko OISTAT a delegovanie zástupcov do orgánov.
  • Príprava, iniciovanie zákona o Slovenskej komore scénografov, technikov a teoretikov pôsobiacich v divadle, televízii, filme.

 Naša organizačná štruktúra je nasledovná:

názov: PRO SCENA-SLOVENSKÁ SCÉNOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ,
občianske združenie profesionálnych scénografov a technikov

adresa sídla: Tomášikova 50/A, 861 03 Bratislava – Nové Mesto, SR

identifikačné číslo: 42139384
právna forma: 701 združenie
hlavná činnosť: 94120 činnosti profesijných členských organizácií
dátum vzniku: 25.02.2009 MV SR: VVS/1-900/90-33493
v znení zmien: 28.08.2012 MV SR: VVS/1-900/90-33493-2

Orgány združenia: ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE
RADA ZDRUŽENIA predseda: PETER ČANECKÝ
podpredseda: JAROSLAV VALEK
asistent predsedu, kancelária: NAĎA ŠIMUNOVÁ
ČLENOVIA RADY ZA SEKCIE scénografická: JURAJ FABRY
kostýmová: ĽUDMILA VÁROSSOVÁ
bábkarská: ANNA CIGÁNOVÁ
televízna a elektronický film: ĽUBICA JARJABKOVÁ
technologická: MÁRIA ZUBAJOVÁ
edukačno-teoretická: MIROSLAV DAUBRAVA
KONTAKT: PRO SCENA
Tomášikova 50/A, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, SR
proscena@gmail.com, www.proscena.sk

NAĎA ŠIMUNOVÁ
simunova@gmail.com
+421944133709